Podwyżki w roku 2021

Udostępnij na:

Jakie nas czekają podwyżki opłat w roku 2021? A no będzie ich całkiem sporo. A o to lista rzeczy za które zapłacimy więcej, postaraliśmy się zebrać je w miarę w jedną całość.

Podwyżki podatku od nieruchomości od 2021 r

W przyszłym roku wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości. Więcej zapłacą osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy. Niezależnie od tego, czy w danym budynku mieszka rodzina, czy jest ona wykorzystywana w celach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Określone przez ministra finansów maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 1 stycznia 2021. Każda gmina samodzielnie wskazuje jego wysokość, jest ona nieprzekraczającą górną granicą ustaloną przez rząd. W naszej gminie tym roku za podatek zapłacimy więcej, ponieważ podatek wzrósł o wysokość inflacji. W wyniku podjęcia uchwały nr XXVI/275/2020 na terenie gminy Zbrosławice określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

Od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni – 0,97 zł
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,89 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni – 0,51 zł
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, ponadto od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynąć powinien okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,21 zł
Od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – od 1 m² pow. użytkowej – 0,82 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² pow. użytkowej – 24,39 zł
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² pow. użytkowej – 11,41zł
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² pow. użytkowej – 4,97 zł
 • zajętych na przechowywanie samochodu – od 1 m² pow. użytkowej – 8,21 zł
 • zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² pow. użytkowej – 8,21 zł
 • pozostałych – od 1 m² pow. użytkowej – 6,20 zł
Od budowli i ich części – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych w 2021

W wrześniu mija ostateczny termin wprowadzenia w naszej gminie aktualnych przepisów dotyczących wywozu nieczystości. Wiąże się to z renegocjacją umowy z firmą obecnie zajmującą się jej wywozem, dlatego też nie ma się co łudzić, że będzie taniej.

Wyższe wynagrodzenie minimalne i składki ZUS w 2021 r

W 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł brutto – to wzrost o 1,30 zł w porównaniu do roku ubiegłego

Jednocześnie w wyniku przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polacy zapłacą wyższe składki ZUS. W tym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS w wysokości 1447,08 zł, w tym odpowiednio składki:

 • emerytalna – 615,93 zł,
 • rentowa – 252,43 zł,
 • wypadkowa – 52,70 zł,
 • dobrowolna składka chorobowa – 77,31 zł,
 • Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Wysokość składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przedstawionego w założeniach do budżetu na ten rok.. Wynagrodzenie wyniesie 5259 zł., jest ono większe o 32 zł co do ubiegłego roku.

Więcej za prąd

Wzrost opłat za taryfy elektryczne: w przypadku Enei to 3,5%; natomiast w PGE będzie to 3,6%; a w przypadku Taurona – 3,55% 

W Enei podwyżka wyniesie około:
 • 11,05 zł na miesiąc,
 • 132,62 zł na rok.
W Enerdze rachunki będą wyższe o:
 • 11,11 zł na miesiąc, 
 • 133,34 na rok.
Podwyżka prądu w PGE wyniesie: 
 • 10,95 zł na miesiąc, 
 • 131,42 zł na rok. 
W Gliwicach klienci Tauron’a zapłacą za prąd: 
 • 8,55 zł na miesiąc,
 • 102,62 zł na rok.

Zostanie wprowadzona tzw. „OPŁATA MOCOWA„. Będzie pobierana od każdej zużytej megawatogodziny, ale obowiązywać będzie w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7 do 22. Co więcej wysokość opłaty będzie zależna od stopnia zużycia i wynosie 76,20 zł za każdą zużytą megawatogodzinę. Dotyczy ona wszystkich odbiorców końcowych (także osoby fizyczne). Odpowiednio:

 • zużycie poniżej 500 kilowatogodzin energii elektrycznej – 1,87 zł
 • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kilowatogodzin energii elektrycznej – 4,48 zł;
 • zużycie między 1200 kWh do 2800 kWh kilowatogodzin – 7,47 zł
 • oraz powyżej 2800 kWh kilowatogodzin – 10,46 zł.

Dodatkowo kolejną opłatą będzie dania na OZE. Do tej pory była ona wyzerowana. Natomiast w tym roku wzrasta do 0,0022 zł za 1 kWh energii.

Podwyżki abonamentu radiowo telewizyjnego w 2021

Temat abonamentu radiowo-telewizyjnego od dłuższego czasu wzbudza wiele kontrowersji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o podwyżce opłaty wraz z początkiem 2021 roku. W rezultacie za korzystanie z radia czy telewizora trzeba będzie zapłacić nawet średnio 22 zł miesięcznie, wynikiem tego abonament za używanie radia wzrośnie o 50 groszy do poziomu 7,5 zł miesięcznie. Podsumowując za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie zapłacić 24,50 zł. Jest to wzrost o 1,8zł do roku obecnego.

Podatek od cukru oraz tak zwana opłata małpkowa

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Dlatego osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, spowoduje zapłatę daniny publicznej od napojów:

 • z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny,
 • cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Nowa ustawa wprowadza m.in. podatek od cukru dotyczący napojów słodzonych, zawierających kofeinę lub taurynę. Opłatę od małych opakowań (nieprzekraczających 300 ml) napojów alkoholowych. Przepisy nie dotyczą m.in. wyrobów medycznych, zarejestrowanych suplementów diety oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.
Podsumowując, po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy poniosą opłatę od tzw. „małpek” w wysokości 25 zł od 1 litra 100-procentowego alkoholu w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Nowy podatek od cukru podzielony został na część stałą oraz zmienną:
 • 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej – jest opłatą stałą
 • 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna) – jest stawką stała
 • 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju, ta opłata jest opłatą zmienną

Producentów żywności, ceny napojów w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 40 proc. W wyniku tego, już na początku 2021 można zaobserwować podwyżki ceny Coca-Coli z ok 4,50 do ponad 6 zł, za 1,75 litra napoju.

Na przykład wysokość podatku od cukru dla najmniejszych butelek wódki – o 40-procentowej zawartości alkoholu zwiększy się o 2 zł. Cena dotyczy przypadku pojemności 200 ml. Podobnie w 250 ml wina 12-procentowego przedsiębiorca zapłaci 88 gr nowego podatku cukrowego. 

Jak wynika z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej z opłaty stałej zwolnione są:

 • napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego
 • izotoniki.

Opłata od smartfonów, komputerów czy tabletów

Zgodnie z zapowiedziami jest to ustawa, na mocy której od producentów sprzętu elektronicznego pobierana byłaby kolejna nowa opłata. W teorii opłata smartfonowa ma wesprzeć artystów, których utwory można nielegalnie pobierać i dystrybuować za pośrednictwem

 • smartfonów,
 • tabletów,
 • komputerów,
 • telewizorów z funkcją smart,
 • a także dotknie producentów kopiarek i skanerów.

Docelowo pieniądze z tytułu „podatku od smartfonów” miałyby trafiać do nowoutworzonego Funduszu Wsparcia Artystów, który dodatkowo otrzymywałby dotacje rządowe. Dziś opłaty reprograficzne są raczej znikome, bowiem obejmują nośniki przestarzałe, jak kasety VHS i magnetofonowe. Trzeba jednak zauważyć, że dziś konsumpcję treści muzycznych w ogromnej mierze przejęły źródła legalne – od YouTube po serwisy streamingowe jak Spotify i Tidal. Producenci i importerzy mieliby płacić co najmniej 1%. kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych sprzętów. Maksymalnie – 6%. Ministerstwo twierdzi, że sprzęt nie podrożeje, ale… niemal na pewno spowoduje podwyżki jeżeli wejdzie w 2021. O tym, że podatek od smartfonów i tabletów spowoduje wzrost cen sprzętów elektronicznych, przekonuje też Federacja Konsumentów. Zdaniem jej prezesa komputery czy smartfony w efekcie mogą podrożeć nawet o 300 zł. Federacja podkreśla ponadto, że nowa opłata może też doprowadzić do zwiększenia skali wykluczenia cyfrowego Polaków.

Podwyżki cen za połączenia i SMS-y do Wielkiej Brytanii od 2021

1 stycznia 2021 r kończy się okres przejściowy Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brexit staje się rzeczywistością, w rezultacie jedną z pierwszych konsekwencji jest wzrost cen połączeń, SMS-ów oraz transmisji danych u operatorów sieci komórkowych.

VAT od zakupów spoza UE

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające VAT dla towarów spoza Unii Europejskiej wysyłanych do klientów z państw Wspólnoty. Unijny podatek obejmie zamówienia ze sklepów internetowych, tj. AliExpress, Wish, Amazon i eBay, efektem będzie opodatkowanie wszystkich przesyłek niezależnie od ich wartości. Na przykład do tej pory paczki, w których łączna cena towarów nie przekraczała 22 euro, były zwolnione z płacenia VAT-u. Konsumenci zapłacą więcej za internetowe zakupy towarów wysyłanych z państw nienależących do Unii Europejskiej, również handlu z firmami z Wielkiej Brytani.

Wyższa opłata za psa

Posiadacze czworonogów od przyszłego roku za swojego pupila zapłacą więcej. Od 2021 podwyżki doczekała się opłata od psa – górny limit wyniesie 130,30 zł rocznie. Do tej pory wynosił ona 125,40 zł. Tymczasem z obowiązku uiszczania podatku za psa zwolnieni są seniorzy powyżej 65 roku życia samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dowolnym stopniu, jeżeli pies jest psem asystującym.

Opłata przekształceniowa OFE

Osoby, które wybiorą przeniesienie oszczędności z rachunku OFE na IKE, zapłacą opłatę przekształceniową w wysokości 15% od zgromadzonej kwoty. Nowe przepisy wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2021. Opłata nie będzie dotyczyć sytuacji, w której posiadacz rachunku OFE zdecyduje się na transfer środków na indywidualne konto w ZUS-ie. Osoby te uiszczą podatek dochodowy w momencie wypłaty emerytury.

Nowe przepisy budowlane

Zmiana przepisów budowlanych wchodząca w życie od 1 stycznia 2021 dotyczy efektywności energetycznej nowych budynków. Co to oznacza dla osób planujących kupno mieszkania lub budowę domu? Będzie drożej. Do tej pory standardy promowały budownictwo energooszczędne i niskoemisyjne, natomiast od przyszłego roku będą nakazywać stawianie budynków pasywnych, czyli takich, które mają m.in. ograniczone zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Część Polaków pracujących za granicą zapłaci wyższe podatki. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące likwidacji ulgi abolicyjnej. Do tej pory abolicja podatkowa PIT umożliwiała uniknięcie wyższego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

Opłata za wymianę oleju w samochodzie

Wymiana oleju silnikowego zostanie obłożona specjalną opłatą depozytową, którą zapłaci kierowca. Za nowy olej będzie musiał zapłacić więcej, bo sprzedawca będzie musiał sobie doliczyć odpowiednią opłatę. Wszystko po to, żeby skończyć z wykorzystywaniem zużytego oleju silnikowego do celów opałowych. Resort finansów wskazuje, że proponowana wysokość maksymalna opłaty depozytowej to 10 zł za litr, a uwarunkowania rynkowe uzasadniają wprowadzenie opłaty na poziomie ok. 4,50 zł za 1 litr.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Zwany również handlowym. Obciąży sklepy wielkopowierzchniowe. Ma być pobierany od przychodów ze sprzedaży detalicznej. Przewiduje się dwie stawki podatku:

 • 0,8% – jest to miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza 170 mln zł podstawy opodatkowania,
 • 1,4% – jeżeli wspomniany przychód przekracza 170 mln zł.

Uwaga! Podatek ten nie dotyczy sprzedaży przez Internet.

Podatek od deszczu

Dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy są właścicielami nieruchomości o powierzchni co najmniej 600 m2. Zabudowa tego terenu zajmuje minimum 50% powierzchni. Podatek ma zastosowanie w sklepach wielkopowierzchniowych i biurowcach, natomiast nie dotyczy gruntów rolnych. Stawki opłaty dotyczą zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ich wysokość zależy od tego, czy na gruncie znajdują się urządzenia do retencjonowania wody. Zakres stawek to od 0,45 zł do 1,50 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wzrost cen samochodów

W 2021 podwyżki cen nowych samochodów osiągną ok. 10 proc. To skutek potężnych nakładów na B+R, jakie ponosi branża motoryzacyjna, aby sprostać rosnącym wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa pojazdów i ochrony klimatu. Zaczął w pełni obowiązywać bardzo restrykcyjny limit emisji spalin, wynoszący 95 g CO2/km. Producenci niespełniający powyższej normy, muszą płacić ogromne kary – 95 euro za każdy gram dwutlenku węgla ponad limit. Kary są naliczane od każdego sprzedanego samochodu. Średnia emisja CO2 przez auta zarejestrowane w UE w 2019 roku wyniosła 122,4 g/km, czyli aż o 27,4 g więcej od obowiązującego limitu. Matematycznie oznacza to konieczność zapłaty średnio 2603 EUR kary od każdego sprzedanego samochodu.

Ceny mieszkań

Ceny mieszkań wzrosną o jakieś 5 do 7 procent. Analizowane tępo wzrostu cen będzie wysokie. Eksperci sądzą, że jednocześnie wzrośnie popyt na najem mieszkań.

Możliwy wzrost cen paliw

Na pewno zwyżek nie przyniesie nam pierwsza połowa roku. Mowa o takich korektach spektakularnych, jak 30 do 50 groszy na litrze. Pierwsza połowa roku będzie nadal pod wpływem pandemii. Rozpoczęty programy szczepień w różnych krajach, wpłynie realnie na rynek ropy naftowej wpłynie bardziej w drugiej połowie roku. Moment uspokojenia sytuacji pandemicznej na świecie zwiększy ożywienie popytu na paliwo. Natomiast musimy pamiętać, że strona podażowa jest również ograniczona poprzez fakt, że ta produkcja musiała teraz spaść, żeby utrzymać poziom równowagi między popytem a podażą. Druga połowa roku może być więc droższa niż pierwsza, ale nie musi, gdyż wraz ze wzrostem popytu kraje, które dzisiaj ograniczyły podaż surowca, będą pewnie ją sukcesywnie zwiększać

Opłaty bankowe

Na przestrzeni ostatnich miesięcy już wiele banków podniosło opłaty bankowe. Ich śladem w 2021 roku kolejne banki planują podwyżki opłat za swoje usługi.

Podatek cyfrowy

Komisja Europejska planuje wdrożenie nowego podatku – tzw. podatku cyfrowego. Miałby on objąć firmy, przekraczające 750 mln euro obrotu rocznie. Dotyczyć ona będzie gigantów cyfrowych, takich jak:

 • Google,
 • Facebook,
 • Amazon.

Czy nałożenie podatku na gigantów technologiczny wpłynęłoby na nałożenie na użytkowników tych platform nowych opłat? Jest to całkiem niewykluczone. Szczegółów takiego podatku nie znamy, dlatego ciężko ustalić czego dotknie ten podatek.

Opłata uzdrowiskowa

Od początku przyszłego roku wzrośnie opłata uzdrowiskowa. Z dotychczasowej kwoty 4,48 zł dziennie będzie ona zwiększona do poziomu 4,66 zł dziennie. Płacą ją osoby przebywające powyżej doby w miejscach mających status uzdrowiska.

Co ważne, opłata dotyczy tylko osób, które przebywają w takich miejscach w celach:

 • turystycznych,
 • zdrowotnych,
 • wypoczynkowych,
 • szkoleniowych

W tej kwestii nic się nie zmienia. Innymi słowy zmienia się jedynie kwota – przy jednym dniu pobytu, taka kwota nie będzie odczuwalna. Natomiast w trakcie pobytu dziesięciodniowego dopłata wyniesie już prawie 2 zł.

Opłata węglowa

Nie są znane jeszcze szczegółu na temat tej opłaty. Pewnym jest już, że Komisja Europejska w pierwszej połowie przyszłego roku ma przedstawić konkretny plan na opłatę węglową. Opłata ta ma być naliczana we wszystkich krajach Unii Europejskiej do towarów, których produkcja będzie wymagała dużej emisji CO2. W rezultacie opłatę węglową będzie doliczało się do cła na granicy. Wynikiem ma być zapobieganie, by produkcja w krajach Unii Europejskiej odbywała się z jak najmniejszym obciążeniem środowiska.

Podatek od plastiku

Już 1 stycznia 2021 roku wprowadzony ma zostać unijny podatek od plastiku. Nie każdego, a tego nieprzetworzonego. Takiego, którego po wyrzuceniu nie poddamy recyklingowi. Podatek wyceniono na 0,8 euro za każdy kilogram plastiku niepoddanego recyklingowi (co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 3,5 zł). Cena kilograma odpadu nie stanowi wielkiego kosztu, aczkolwiek biorąc pod uwagę, sumę ton nieprzetworzonego plastiku na polskich wysypiskach, kwota ta może nas po prostu pogrążyć. Podatkiem tym UE chce wymusić dokładniejszą segregację śmieci, a także zaniechanie korzystania z jednorazowego plastiku. Z drugiej strony niestety w naszym kraju nie potrafią wdrożyć systemu który umożliwił by stosowanie plastikowych butelek wielorazowego użytku.

Informacje zebrane są na podstawie danych umieszczonych w Internecie, w efekcie faktyczne wartości mogą się, w ostateczności, różnić od zaprezentowanych.

Dodaj komentarz