Category Archives: Bez kategorii

28Mar/20

Szycie maseczek w tych trudnych czasach!

Grupa wolontariuszy z Lublińca i okolic wspomaga szpitale i służby ratownicze ze Śląska poprzez szycie maseczek, drukowanie 3D przyłbic i zbiórki rzeczowe.

Prosimy o wsparcie rzeczowe:

– bawełnę, w tym pościel bawełnianą,

– środki dezynfekujące,

– rękawiczki jednorazowe,

– ręczniki papierowe,

– kombinezony ochronne,

– okulary ochronne,

– maski chirurgiczne,

– maski z filtrem PPF2/PPF3.

Zebrane rzeczy i maseczki przekazujemy do szpitali, straży pożarnej, placówek opiekuńczych, domów dziecka, schronisk dla bezdomnych itp. na terenie Śląska.

W akcję zaangażowane jest 120 krawcowych indywidualnych, zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, a także Zakłady Karny w Przywarach i Lublińcu.

Kontakt w celu podjechania po pomoc rzeczową 608 42 65 68 ( Jarek ). Najlepiej SMS

12Mar/20

Gmina Zbrosławice zagrożona ptasią grypą

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje, że na terenie Gminy Zbrosławice został wyznaczony obszar zagrożony ptasią grypą.

Ptasią grypą są zagrożone sołectwa: Jasiona, Łubie i Kopienica.

W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, nakazuje się:

 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

 • środki określone w pkt 1 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska;

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

 • środka określonego w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki;

 • środka określonego w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;

 • środki określone w pkt 1 – 5 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.

21Lut/20

Wodzenie Niedźwiedzia! 22.02.2020

Jak co roku na ostatki po naszych wsiach włuczy się niedźwiedź 😉

W tym roku w nowym wdzianku!

Zobaczcie jak wygląda proces „szycia” nowego wdzianka 😀

29Lis/19

Czyste Powietrze

Spotkanie odbędzie się w sali Gminnej Biblioteki w Zbrosławicach, 5 grudnia 2019 r. o godzinie 16:30, a dotyczyć będzie m.in. ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, nowej Ulgi Termomodernizacyjnej, a także programu dopłat do instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”.

Omówiony zostanie też problem smogu oraz możliwości jego ograniczenia.

Plan spotkania:
> program „Czyste Powietrze”
> instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (pompy ciepła do CO/CWU, fotowoltaika) dla
budynków mieszkalnych osób fizycznych (a dodatkowo także dla firm i gospodarstw rolnych)
> wybrane zagadnienia nowej ustawy OZE (Prosument, sposoby rozliczania energii z zakładem
energetycznym)
> ograniczenie tzw. niskiej emisji (problem SMOGu – ustawa antysmogowa)
> informacje na temat programu dopłat / ulg do ekologicznych systemów grzewczych i
systemów fotowoltaicznych.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Błękitna Atmosfera” .

10Maj/19

Piękna wieś województwa śląskiego

Startuje konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

W tym roku na nagrody w konkursie przeznaczona jest kwota 120 000 zł w następujących kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś
• Najpiękniejsza zagroda wiejska
• Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
• Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)
• Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku)

Zgłoszenia, za pośrednictwem gminy, przyjmowane są do 03.06.2019. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.slaskie.pl.

09Maj/19

Dotacja do wymiany kotłów

Informujemy, że od 14 maja do 7 czerwca 2019 r prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach (pokój nr 7).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji zamieszczonym poniżej.

Istotne zasady wynikające z zapisów Regulaminu:

1. Dotację może uzyskać osoba fizyczna:

1) będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkowaniem wieczystym budynku na terenie nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice, do której posiada tytuł prawny;

2) będącą spadkobiercą przedstawiając sądowe postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument, z którego wynika prawo dziedziczenia nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice.

W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

2. Wysokości dotacji nie może przekroczyć 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa);

2) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny;

3) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł elektryczny.

3. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy dotacji. Uchwała nie daje możliwości refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przed podpisaniem umowy.

4. Uzyskanie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w budynku zainstalowane jest tylko jedno źródło ciepła.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dodatkowe informacje w sprawie uzyskania dotacji do inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 lub udzielane są pod numerem telefonu: 233 77 20

Dokumenty do pobrania: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dotacja-do-wymiany-kotlow/idn:1904