Udostępnij na:

Nowa ustawa wprowadzona w pierwszej połowie 2024 r. kontynuuje obowiązujące zasady ochrony niektórych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła przed wzrostem cen. W związku z tym, właściciele domów, mieszkań oraz rolnicy nie muszą składać ponownie oświadczeń w 2024 r., aby korzystać z zamrożonych limitów cen prądu.

Osoby, które uzyskały status rolnika po 30 czerwca 2023 r. i chcą zwiększyć swój limit zamrażający ceny prądu w 2024 r., powinny zwrócić uwagę na wymogi dotyczące podatku rolnego. Jeśli w 2022 r. nie prowadzili działalności rolniczej i nie otrzymali decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za ten rok, nie muszą jej uzyskiwać. W takim przypadku, nowi rolnicy powinni złożyć oświadczenie, że posiadają grunty podlegające podatkowi rolnemu, podając swój identyfikacyjny numer nadany w ramach krajowego systemu ewidencji producentów i gospodarstw rolnych.

Wreszcie, informacje dotyczące terminów i warunków składania oświadczeń w celu uzyskania zamrożonych limitów cenowych przez rolników, duże rodziny lub osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi w 2024 r. zostaną udzielone, aby ułatwić zainteresowanym dostęp do tych ulg.

Jaki obowiązują limity?

Do połowy 2024 r. obowiązują określone limity zamrażające ceny prądu, pozwalające na utrzymanie cen energii elektrycznej na poziomie z 2023 r. Przedstawiamy szczegóły dotyczące tych limitów:

Informacje o limitach zamrażających ceny prądu:

Grupa OdbiorcówLimit Zużycia (kWh/6 miesięcy)Uwagi
Gospodarstwa domowe i inni uprawnieni odbiorcy1500Automatyczne naliczanie, bez konieczności składania oświadczenia w 2024 r.
Osoby budujące dom jednorodzinny (grupa taryfowa C1x)1500Oświadczenie wymagane do 30 czerwca 2023 r., później nie jest wymagane
Odbiorcy z osobą niepełnosprawną w rodzinie1800Oświadczenie wymagane do 30 czerwca 2023 r., później nie jest wymagane
Odbiorcy uprawnieni do świadczeń Karty Dużej Rodziny2000Oświadczenie wymagane do 30 czerwca 2023 r., później nie jest wymagane
Osoby prowadzące gospodarstwo rolne2000Oświadczenie wymagane do 30 czerwca 2023 r., później nie jest wymagane
Informacje o limitach zamrażających ceny prądu

Sytuacje, w których nie ma konieczności składania oświadczenia

Poniżej tabela przedstawiająca sytuacje, w których nie ma konieczności składania oświadczenia w celu zamrożenia cen prądu do I połowy 2024 r.:

Grupa OdbiorcówWarunek Niezbędny do Nie Składania Oświadczenia w 2024 r.
Właściciele gospodarstw rolnychZłożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. i spełnianie warunków uprawniających na 31 grudnia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r.
Osoby uprawnione do świadczeń związanych z Kartą Dużej RodzinyZłożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. i spełnianie warunków uprawniających na 31 grudnia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r.
Osoby mające w gospodarstwie domowym osoby z niepełnosprawnościąZłożenie oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. i spełnianie warunków uprawniających na 31 grudnia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r.
Sytuacje, w których nie ma konieczności składania oświadczenia

Wszystkie wymienione grupy, które złożyły oświadczenie w 2023 roku i na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r. nadal spełniają warunki uprawniające do korzystania z podwyższonych limitów, nie muszą składać oświadczenia ponownie w 2024 r. Limit zostanie zastosowany automatycznie.

Sytuacje, w których konieczne jest złożenie oświadczenia

Poniżej tabela przedstawiająca sytuacje, w których konieczne jest złożenie oświadczenia o limit zamrażający ceny prądu na rok 2024:

Grupa OdbiorcówWarunki Wymagające Złożenia Oświadczenia w 2024 r.
Nowi rolnicy, którzy nie prowadzili gospodarstwa rolnego w 2022 r.Złożenie oświadczenia z numerem identyfikacyjnym nadanym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeśli nie otrzymali decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r.
Osoby, które uzyskały status odbiorcy uprawnionego (rolnicy, osoby z Kartą Dużej Rodziny, osoby z niepełnosprawnością) po 30 czerwca 2023 r.Złożenie oświadczenia wraz z wymaganymi dokumentami, jeśli spełniają warunki do zastosowania podwyższonych limitów zamrażających ceny prądu na dzień 1 stycznia 2024 r.
Rodziny, które powiększyły się po 30 czerwca 2023 r. i uzyskały status dużej rodzinyZłożenie oświadczenia, aby korzystać ze świadczeń związanych z Kartą Dużej Rodziny i podwyższonych limitów zamrażających ceny prądu.
Gospodarstwa, w których członek rodziny uzyskał status osoby niepełnosprawnej po 30 czerwca 2023 r.Złożenie oświadczenia, aby móc ubiegać się o podwyższenie limitu zamrażających ceny prądu.
Sytuacje, w których konieczne jest złożenie oświadczenia

W każdym z tych przypadków, złożenie odpowiedniego oświadczenia jest wymagane, aby skorzystać z podwyższonych limitów zamrażających ceny prądu w I połowie 2024 roku.

Dotacja na prąd dla rolnika
Dotacja na prąd dla rolnika

Terminy na złożenie oświadczenia zamrażającego ceny prądu w 2024

Poniżej tabela przedstawiająca terminy na złożenie oświadczenia zamrażającego ceny prądu w 2024 roku oraz niezbędne dokumenty dla różnych grup odbiorców:

Grupa OdbiorcówTermin Złożenia OświadczeniaNiezbędne Dokumenty (jeżeli nie złożono oświadczenia do 30 czerwca 2023 r.)
RolnicyDo 31 marca 2024 r.Oświadczenie wraz z numerem decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego, nazwą organu podatkowego, kopią decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a w przypadku braku decyzji – oświadczenie o posiadaniu gruntów podlegających podatkowi rolnemu oraz numer identyfikacyjny nadany w ramach krajowego systemu ewidencji.
Duże rodziny (2+3)Do 31 marca 2024 r.Oświadczenie wraz z numerem Karty Dużej Rodziny oraz kopią (lub skanem) Karty Dużej Rodziny.
Osoby z niepełnosprawnościąDo 31 marca 2024 r.Oświadczenie wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność.
Terminy na złożenie oświadczenia zamrażającego ceny prądu w 2024

Dodatkowo, osoby które nabywają uprawnienia do skorzystania z podwyższonych limitów zamrażających ceny prądu w trakcie 2024 roku, powinny złożyć oświadczenie nie później niż 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia.

Przedsiębiorstwa energetyczne mogą żądać przedstawienia do wglądu oryginalnych dokumentów, takich jak Karta Dużej Rodziny, orzeczenia o niepełnosprawności, decyzje o wymierzeniu podatku rolnego, czy potwierdzenie nadania numeru identyfikacji w ramach krajowego systemu ewidencji.

Maksymalna stawka

Stawka maksymalna za energię elektryczną w 2024 roku pozostaje niezmieniona względem roku 2023, utrzymując się na poziomie 412 zł za MWh netto, co równa się około 0,41 zł za każdy kWh. Ta stawka dotyczy określonego limitu zużycia energii, który różni się w zależności od indywidualnych sytuacji konsumentów, takich jak bycie rolnikiem, posiadanie Kart Dużych Rodzin lub opiekę nad osobą z orzeczeniem niepełnosprawności.

Gdy zużycie energii przekroczy ustalony limit, ci odbiorcy będą płacić wyższą cenę maksymalną wynoszącą 693 zł za MWh, co przekłada się na około 0,70 zł za każdy kWh.

Ta sama stawka maksymalna, czyli 693 zł za MWh, będzie obowiązywać samorządy, podmioty użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników.

A co z gazem?

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, do połowy 2024 roku utrzymana zostaje maksymalna cena gazu, ustalona na poziomie 200,17 zł za MWh, co odpowiada około 0,20 zł za każdy kWh. Również kontynuowane są środki mające na celu ograniczenie cen ciepła dla specyficznych grup odbiorców.

W zakresie tych działań znajdują się gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty zobowiązane do dostarczania energii na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Ważne jest podkreślenie, że odbiorcy ciepła systemowego są chronieni niezależnie od tego, czy taryfy ich dostawców ciepła są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), czy też nie.