OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice

 

 

 

Porządek Obrad Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór protokolanta Zebrania.
  4. Wybór Przewodniczącego obrad.
  5. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji.
  6. Głosowanie jawne nad absolutorium dla Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  8. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów.
  9. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
  10. Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
  11. Przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi.
  12. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
  13. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
  14. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
  15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie zebrania.

Comments

comments