29Lis/19

Czyste Powietrze

Spotkanie odbędzie się w sali Gminnej Biblioteki w Zbrosławicach, 5 grudnia 2019 r. o godzinie 16:30, a dotyczyć będzie m.in. ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, nowej Ulgi Termomodernizacyjnej, a także programu dopłat do instalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”.

Omówiony zostanie też problem smogu oraz możliwości jego ograniczenia.

Plan spotkania:
> program „Czyste Powietrze”
> instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (pompy ciepła do CO/CWU, fotowoltaika) dla
budynków mieszkalnych osób fizycznych (a dodatkowo także dla firm i gospodarstw rolnych)
> wybrane zagadnienia nowej ustawy OZE (Prosument, sposoby rozliczania energii z zakładem
energetycznym)
> ograniczenie tzw. niskiej emisji (problem SMOGu – ustawa antysmogowa)
> informacje na temat programu dopłat / ulg do ekologicznych systemów grzewczych i
systemów fotowoltaicznych.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Błękitna Atmosfera” .

10Maj/19

Piękna wieś województwa śląskiego

Startuje konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.
Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

W tym roku na nagrody w konkursie przeznaczona jest kwota 120 000 zł w następujących kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś
• Najpiękniejsza zagroda wiejska
• Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
• Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)
• Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku)

Zgłoszenia, za pośrednictwem gminy, przyjmowane są do 03.06.2019. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.slaskie.pl.

09Maj/19

Dotacja do wymiany kotłów

Informujemy, że od 14 maja do 7 czerwca 2019 r prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach (pokój nr 7).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji zamieszczonym poniżej.

Istotne zasady wynikające z zapisów Regulaminu:

1. Dotację może uzyskać osoba fizyczna:

1) będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkowaniem wieczystym budynku na terenie nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice, do której posiada tytuł prawny;

2) będącą spadkobiercą przedstawiając sądowe postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument, z którego wynika prawo dziedziczenia nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice.

W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

2. Wysokości dotacji nie może przekroczyć 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa);

2) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny;

3) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł elektryczny.

3. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy dotacji. Uchwała nie daje możliwości refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przed podpisaniem umowy.

4. Uzyskanie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w budynku zainstalowane jest tylko jedno źródło ciepła.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dodatkowe informacje w sprawie uzyskania dotacji do inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 lub udzielane są pod numerem telefonu: 233 77 20

Dokumenty do pobrania: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dotacja-do-wymiany-kotlow/idn:1904

05Kwi/19

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zbrosławice

 

 

 

Porządek Obrad Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór protokolanta Zebrania.
  4. Wybór Przewodniczącego obrad.
  5. Złożenie przez Sołtysa sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres całej kadencji.
  6. Głosowanie jawne nad absolutorium dla Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  8. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja kandydatów.
  9. Głosowanie tajne i wybór Sołtysa.
  10. Ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
  11. Przekazanie prowadzenia Zebrania Wiejskiego wybranemu Sołtysowi.
  12. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej.
  13. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
  14. Głosowanie tajne i wybór Rady Sołeckiej.
  15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie zebrania.