Dotacja do wymiany kotłów

Informujemy, że od 14 maja do 7 czerwca 2019 r prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach (pokój nr 7).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji zamieszczonym poniżej.

Istotne zasady wynikające z zapisów Regulaminu:

1. Dotację może uzyskać osoba fizyczna:

1) będącą właścicielem, współwłaścicielem lub użytkowaniem wieczystym budynku na terenie nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice, do której posiada tytuł prawny;

2) będącą spadkobiercą przedstawiając sądowe postanowienie o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub inny dokument, z którego wynika prawo dziedziczenia nieruchomości położonej w Gminie Zbrosławice.

W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

2. Wysokości dotacji nie może przekroczyć 50% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa);

2) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny;

3) 6.000,00 zł w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł elektryczny.

3. Przedmiotem dotacji są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy dotacji. Uchwała nie daje możliwości refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych przed podpisaniem umowy.

4. Uzyskanie dotacji jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w budynku zainstalowane jest tylko jedno źródło ciepła.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dodatkowe informacje w sprawie uzyskania dotacji do inwestycji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Gminy Zbrosławice dostępne są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34 lub udzielane są pod numerem telefonu: 233 77 20

Dokumenty do pobrania: http://www.zbroslawice.pl/main/aktualnosci/Dotacja-do-wymiany-kotlow/idn:1904

Comments

comments